• Deelnamevoorwaarden

  De Gerard Vianen Classic wordt georganiseerd door de Laatste bus naar Kockengen (verder: LbnK) in samenwerking met WTC Woerden. Waar gesproken wordt van deelnemer(s), fietser(s) en medewerkers e.d. geldt m/v/x.

  1. De deelnemers verklaren zich bekend met en houden zich aan de deelnamevoorwaarden.
  2. Deelname aan de wielertocht staat open voor fietsers op een racefiets of sportieve fiets. Het is niet toegestaan deel te nemen per snorfiets, brommer, scooter etc. E-bikes zijn alleen toegestaan voor de familietocht (35 km).
  3. Zelfstandig deelnemen is toegestaan vanaf 16 jaar. Deelname vanaf 12 tot en met 15 jaar is toegestaan onder begeleiding van een volwassen deelnemer.
  4. Iedereen neemt deel voor eigen risico. De LbnK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongevallen, daaronder begrepen overlijden en elke vorm van lichamelijk of geestelijk letsel die de deelnemer voorafgaand, tijdens of na afloop van de wielertocht zou kunnen overkomen.
  5. De LbnK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan, vermissing of diefstal van goederen van de deelnemer, voorafgaande aan, tijdens of na afloop van de wielertocht, behoudens ten gevolge van grove schuld van de LbnK.
  6. De deelnemer is verplicht om tijdens de deelname aan de wielertocht  op racefiets of MTB een fietshelm te dragen.
  7. Instructies van de toerleiding en de medewerkers, waaronder verkeersregelaars, moeten stipt door de deelnemers worden opgevolgd. De toerleiding is bevoegd om deelnemers die de instructies of deze voorwaarden niet naleven tot de orde te roepen. Bij herhaling kan de toerleiding verdere deelname verbieden.
  8. De deelnemer is verplicht om de officieel aangegeven route te volgen.
  9. De deelnemer dient de verkeersregels na te leven en te allen tijde rekening te houden met andere weggebruikers.
  10. De toerleiding behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen.
  11. Indien de wielertocht niet kan worden verreden door bijzondere omstandigheden (extreme weersomstandigheden, calamiteiten e.d.), waaraan de LbnK part noch deel heeft, zal geen restitutie van het inschrijfgeld plaatsvinden. De LbnK zal in dat geval beoordelen op welke manier en in welke mate de deelnemers het beste gecompenseerd kunnen worden.
  12. Van deelnemers wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.
  13. Het door de LbnK gemaakte, dan wel door derden aan de LbnK beschikbaar gestelde beeldmateriaal (foto’s, video’s of films met geluidsopnames) van de wielertocht en de deelnemers, mag gebruikt worden voor plaatsing op de site van Gerard Vianen Classic en de site van de LbnK en promotionele doeleinden voor andere door de LbnK georganiseerde evenementen. De LbnK aanvaardt geen aansprakelijkheid of claims voortvloeiend uit het gebruik van of de kwaliteit van het beeldmateriaal.
  14. Deelnemers gaan akkoord met gebruik van de tijdens de wielertocht gemaakte beeldmateriaal zonder daarvoor vergoeding te claimen.
  15. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de LbnK of de toerleiding.