• Reglement / deelnamevoorwaarden

  De Gerard Vianen Classic wordt georganiseerd door “Laatste Bus naar Kockengen”, verder “LbnK” te noemen in samenwerking met WTC Woerden. Waar gesproken wordt van deelnemer(s), fietser(s) en medewerkers e.d. geldt (m/v).

  Algemeen

  1.  De deelnemers verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan het reglement.

  Inschrijving en annulering

  2.  Inschrijving voor de Gerard Vianen Classic is persoonsgebonden. De deelname is niet overdraagbaar tenzij dit gebeurt na melding hiervan aan LbnK via e-mail. Het overdragen van deelname op deze wijze is toegestaan tot 1 week voor het evenement.

  3.  Bij voorinschrijving is de inschrijving definitief als de deelnemer hiervan per e-mail een bevestiging heeft ontvangen van LbnK. Bij inschrijving op de dag zelf na betaling van het inschrijfgeld.

  4.  De minimale leeftijd om aan deze wielertocht deel te nemen is 16 jaar. Deelname vanaf 12 jaar is uitsluitend toegestaan:

  • door inschrijving op de dag zelf;
  • voor de afstand van 60km;
  • indien de tocht wordt gefietst onder begeleiding van een volwassen deelnemer.

  5.  Een inschrijving kan tot 1 week voor het evenement geannuleerd worden met terugstorting van het inschrijfgeld. Daarna wordt geen restitutie op het inschrijfgeld meer verleend.

  Aansprakelijkheid, deelname en parcours

  6.  Iedereen neemt deel voor eigen risico. De LbnK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongevallen, daaronder begrepen overlijden en elke vorm van lichamelijk of geestelijk letsel die de deelnemer voorafgaand, tijdens of na afloop van de wielertocht zou kunnen overkomen.

  7.  De LbnK aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor schade aan, vermissing of diefstal van goederen van de deelnemer, voorafgaande aan, tijdens of na afloop van de wielertocht, behoudens ten gevolge van grove schuld van de LbnK.

  8.  De deelnemer is verplicht om tijdens de deelname aan de wielertocht een fietshelm te dragen.

  9.  De deelnemer ontvangt bij de startlocatie een stempelkaart, routebeschrijving, een plaatje met startnummer om aan het stuur van de fiets te monteren en een sticker met startnummer om op de fietshelm te plakken.

  10.Deelname aan de wielertocht staat alleen open voor fietsers op een racefiets of sportieve fiets. Het is niet toegestaan deel te nemen per e-bike, snorfiets, brommer, scooter etc.

  11.De leiding van de wielertocht op de dag dat de wielertocht plaatsvindt is door de LbnK in handen gegeven van van de toerleiding.

  12.Instructies van de toerleiding en de medewerkers, waaronder verkeersregelaars, moeten stipt door de deelnemers worden opgevolgd. De toerleiding is bevoegd om deelnemers die de instructies of dit reglement niet naleven tot de orde te roepen. Bij herhaling kan de toerleiding verdere deelname verbieden.

  13.De deelnemer is verplicht om de officieel aangegeven route te volgen.

  14.De deelnemer dient de wettelijke verkeersregels na te leven en te allen tijde rekening te houden met andere weggebruikers.

  15. De toerleiding behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen.

  16.Indien de wielertocht niet kan worden verreden door bijzondere omstandigheden (extreme weersomstandigheden, calamiteiten e.d.), waaraan de LbnK part noch deel heeft, zal geen restitutie van de inschrijfgelden plaatsvinden. De LbnK zal in dat geval beoordelen op welke manier en in welke mate de deelnemers het beste gecompenseerd kunnen worden.

  17.Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.

  Beeldmateriaal

  18.Onder beeldmateriaal wordt verstaan: foto’s, video’s of films met geluidsopnames.

  19.Het door de LbnK gemaakte, dan wel door derden aan de LbnK beschikbaar gestelde beeldmateriaal van de wielertocht en de deelnemers, mag gebruikt worden voor plaatsing op de site van Gerard Vianen Classic en de site van de LbnK en promotionele doeleinden voor andere door de LbnK georganiseerde evenementen. De LbnK aanvaardt geen aansprakelijkheid of claims voortvloeiend uit het gebruik van of de kwaliteit van het beeldmateriaal.

  20.Deelnemers gaan akkoord met gebruik van de tijdens de wielertocht gemaakte beeldmateriaal.

  21.Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van het beeldmateriaal zonder daarvoor vergoeding te claimen.

  Slotbepaling

  22. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de LbnK of toerleiding.